جستجو :
جستجو

مشاوره تنظیم خانواده

سه‌شنبه 23 فوریه 2016

براي اجراء هرچه بهتر وموفق تربرنامه هاي تنظيم خانواده مشاركت زوجين ضروري است حتي الامكان زن وشوهر براي كسب اطلاع از روش هاي مختلف واتخاذ تصميم براي انتخاب مناسبترين آنها بايستي حضور يابند . اگر امكان مشاوره با هردو ميسر نبود دراين صورت بايستي با يكي از زوجين صحبت نمود وبه او فرصت داد تا با همسرش مشورت نمايد .درابتدا مشاور بايد ازنظر زوجين درزمينه اجراء برنامه آگاه شود وسپس اطلاعات لازم درمورد روش هاي مختلف پيشگيري ونحوه استفاده ، محاسن وعوارض احتمالي را با زبان ساده بيان كند وبه آنها فرصت داده شود تا به تبادل نظر با يكديگر نسبت به انتخاب روش ، تصميم لازم را بگيرند.

پس از اعلام تصميم زوجين بايستي مطمئن شد كه هيچگونه ترديدي درانتخاب روش مورد نظر ندارند وبه كليه سؤالات پاسخ داده شده است . هيچگاه زوجين را نسبت به انتخاب يك روش نبايد محدود كرد .پس از انتخاب قطعي يك روش بايستي مجدداً در مورد نحوه، ميزان استفاده ، عوارض جانبي ، موارد فعلي آن تذكر داد . در ملاقاتهاي بعدي ممكن است زوجين نياز به كسب آگاهي بيشتري داشته باشند بنابراين امر مشاوره بايستي در تمام مدت استفاده از آن روش ادامه يابد ودر صورت امكان حتي اگر زن امر جلوگيري را متقبل شده است ، شوهرش نيز در اين جلسات مشاوره شركت نمايد .