جستجو :
جستجو

ساعات حضور کارشناسان

سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴
سرکار خانم محبوبه والیانی :شنبه ها ——————————– یکشنبه ها بعد از ظهر ساعت  ۱۵  الی  ۲۰ دوشنبه ها —————————– سه شنبه ها بعد از ظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰ چهارشنبه ها ———————— پنجشنبه ها————————–- سرکار خانم فرزانه ملک نایینی :شنبه ها ——————————-– یکشنبه ها صبح از ساعت ۸ الی ۱۲ دوشنبه ها  بعد ازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰ سه شنبه ها صبح از ساعت ۸ الی ۱۲ چهارشنبه ها بعد ازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰ پنجشنبه ها —————————
سرکار خانم مهشید فرید :شنبه ها بعد از ظهر ساعت  ۱۵ الی ۲۰ یکشنبه ها  بعد ازظهر ساعت ۱۵  الی  ۲۰ دوشنبه ها صبح از ساعت ۸  الی  ۱۲ سه شنبه ها ————————–– چهارشنبه ها بعد ازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰   پنجشنبه ها —————————-