مرفولوزی اسپرم یکی از بخش های مهم ارزیابی اسپرم در کیفیت آن می باشد.براساس نظر WHO تعداد ۴تا۱۰ درصد اسپرم درآزمایش اسپرموگرام قابل قبول است.درواقع شکل اسپرم از نظر سر  گردن  دم  باسنجشی که صورت می گیرد در دسته نرمال وغیر نرمال قرار می گیرد.ایا کیفیت اسپرم در طول زندگی تغییر می کند ؟بله تغییر می کند.توکسین ها {سموم}_میزان هورمون تستوتسترون -کیفیت تغذیه _خواب  در شکل وکیفیت اسپرم نقش دارند.برای بهبود کیفیت وتعدادبهتر اسپرم بایدتوکسین ها وسمیت ها را  بسیار کم وکم نمود ومنطقی است که هرچه سن شما بالاتر باشدسلولهای بدن شما پیرتر و بیشتر تحت تاثیر تجمع این  سموم قرار گرفته است.

سیگار _الکل_تماس با فلزات سنگین  در عدم کیفیت اسپرم نقش مهمی دارند.

میزان سطح هورمون مردانه یا تستوتسترون اگر به اندازه کافی آزاد نشود باز در کیفیت اسپرم تاثیر می گذاردوممکن است نیزروی قطعه قطعه شدن DNAهسته سلول اسپرم هم اثر داشته باشد.

پس خواب ضعیف وبی کیفیت  تماس ومصرف سمومی چون سیگار الکل  تماس با فلزات سنگین چه استنشاقی ویا هر شکل دیگر مصرف آب در ظروف پلاستیکی  یکبار مصرف {بدلیل وجود BPA درپلاستیک }می تواند در شکل وکیفیت اسپرم نقش داشته باشد.

اینستاگرام ما @mahshidfarid_mehremadar