سرکار خانم دکترمحبوبه والیانی

سرکار خانم دکترمحبوبه والیانی

خانم دکترمحبوبه والیانی:

 • دکترای علوم بالینی وکارشناس ارشد مامایی
 •  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(گروه مامایی و بهداشت باروری)
 • مدرس کشوری دوره اموزشی زایمان فیزیولوژیک و ایمن
 • مدرس کشوری کارگاههای اموزشی طب مکمل و جایگزین
 • پژوهشگردر علوم زنان ومامایی وطب مکمل و جایگزین
 • عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی (Iranian Nursing and Midwifery Research Journal (INMRJ .
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی طب مکمل اراک .
 • عضو مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .
 • عضو مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 • رییس اسبق جمعیت مامایی استان اصفهان از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶
 • رییس انجمن علمی مامایی استان اصفهان
 • عضو هییت مدیره انجمن علمی مامایی استان اصفهان
 • عضو انجمن علمی هیبنوتیزم ایران
 • عضو انجمن علمی طب سوزنی ایران.
 • عضو انجمن علمی جمعیت شناسی ایران.
 •  عضو اسبق بورد مامایی و بهداشت باروری وزارت بهداشت و درمان اموزش  پزشکی ( دودوره)
 • عضو کمیته کشوری کاهش سزارین
 • عضو هیئت مؤسسین مرکز مشاوره مامایی مهرمادر اصفهان
 • مدیر گروه مامایی مرکز تخصصی سلامت بهرویان
 • عضو مجمع خیرین مولود کعبه (ع) و مجمع خیرین حضرت ابوالفضل (ع)