باروری و هوشمندانه بودن لقاح

باروری و هوشمندانه بودن لقاح
یکشنبه 14 ژانویه 2024

ایا می دونستید که این تخمک سالم وباکیفیت است که اسپرم راانتخاب می کند؟

تحقیقات زیست شناس رشد اسکات گیلبرت می گویدکه تخمک ها درصورت فرصت  تمایل به جذب یک اسپرم خاص هستند بنابراین بیشتر شبیه یک مسابقه عادلانه است تا یک فتح از سمت اسپرم.

باور عموم براین است که برای بچه دار شدن  این اسپرم است که به سمت تخمک حرکت می کند وبه درون تخمک وارد می شود.

اما با تحقیقات دکتر جوزف اچ نادو  معلوم شد که تخمک ها واقعا مطیع مطیع نیستند ولقاح آن قدری که تصور می شود خودسرانه نیست وتخمک ها توانایی برداشتن اسپرمی را داشتند که بتواند با آن ترکیب شود.

جذب اسپرم به تخمک تا حد زیادی به اسید فولیک بستگی دارد.مکمل های B ,Cوکارنتین  {درتخم مرغ -ماهی}درباروری نقش مهمی دارند.@mahshidfarid_mehremadar