ساعات حضور کارشناسان

سه‌شنبه 16 فوریه 2016
سرکار خانم محبوبه والیانی :شنبه ها ——————————— یکشنبه ها بعد از ظهر ساعت  ۱۵  الی  ۲۰ دوشنبه ها —————————— سه شنبه ها بعد از ظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰ چهارشنبه ها ———————— پنجشنبه ها————————– سرکار خانم فرزانه ملک نایینی :شنبه ها ——————————-— یکشنبه ها صبح از ساعت ۸ الی ۱۲ دوشنبه ها  بعد ازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰ سه شنبه ها صبح از ساعت ۸ الی ۱۲ چهارشنبه ها بعد ازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰ پنجشنبه ها —————————
سرکار خانم مهشید فرید :شنبه ها بعد از ظهر ساعت  ۱۵ الی ۲۰ یکشنبه ها  بعد ازظهر ساعت ۱۵  الی  ۲۰ دوشنبه ها صبح از ساعت ۸  الی  ۱۲ سه شنبه ها ————————–— چهارشنبه ها بعد ازظهر ساعت ۱۵ الی ۲۰   پنجشنبه ها —————————-

ارسال شده در ساعات توسط مدیریت | Tags: , ,