آندومتریوز

سه‌شنبه 10 می 2016

آندومتریوز چیست؟ آندومتریوز بیماری مزمن و شایعی استکه طی آن بافت‌‌های داخل رحم که آندومتر خوانده می‌شود، به اشتباه در جایی خارج از رحم قرار می‌‌گیرد و بسیاری از زنان از آن رنج می‌برند. این درحالی است که به خاطر علائم غیراختصاصی این بیماری اکثر مواقع تشخیص داده نمی‌شود. بیماری اندومتریوز به حضور بافت آندومتر (غدد استروما) خارج از حفره رحم گفته می‌شود. شایع ترین محل‌های جایگزینی، احشای لگنی و صفاق (صفاق یک غشای خونابی است که سطح داخلی حفره صفاقی (شکمی) و حفرات لگنی را می‌پوشاند.) هستند. آندومتریوز در ظاهر از ضایعات جزئی روی ارگان‌های لگنی که از سایر جهات سالم هستند تا کیست‌های آندومتریوتیک بزرگ تخمدان متفاوت است که آناتومی لوله و تخمدان را دستخوش تغییر کرده و چسبندگی‌های وسیع روده، مثانه و حالب را درگیر می‌کند. به بیان دیگر آندومتریوز به معنی رشد بافت داخلی رح