فیزیولوژی سیکل قاعدگی

یکشنبه 08 می 2016

سیستم هورمونی زنان

  فازهای پریود        

  •  هورمون آزادکننده هیپوتالاموسی موسوم به هورمون آزادکننده گنادوتروپین(GNRH).

 

  • هورمون‌های جنسی هیپوفیز قدامی موسوم به هورمون محرک فولیکول(FSH) و هورمون مولد جسم زرد(LH) که در پاسخ به ترشح GNRH از هیپوتالاموس ترشح می‌شوند.

 

  • هورمون‌های تخمدانی، استروژن و پروژسترون که از تخمدان در پاسخ به دو هورمون جنسی زنانه از هیپوفیز قدامی ترشح می‌شوند.

  این هورمون‌ها در طول چرخه جنسی ماهانه زن به‌طور ثابت ترشح نمی‌شوند، بلکه در زمان‌های مختلف چرخه، به میزان‌های بسیار متفاوت ترشح می‌گردند.   هورمون‌های تخمدانی دو نوع هورمون جنسی