نارسایی زودرس تخمدان: یائسگی زودرس

سه‌شنبه 10 می 2016

  pof تعریف از بیــن رفتن همه فولیکول های تخمدان که به قطع شــدن چرخــه طبیعی عملکرد تخمدان ها منجر می شــود، نارســایی زودرس تخمدان نام دارد و منجر به یائسگی زودرس میشود. بیماری نارســایی زودرس تخمــدان معمای کلینیکی قرن حاضر، نوعی بیماری شایع که تقریبا ۱ ٪زنان قبل از ۴۰ سالگی به آن مبتلا می شوند نارسایی زودرس تخمدان مسئله ای بالینی است، که در آن تخمدان ها عمدتا به طور ثانویه نارســا می شــوند و به صورت امنوره ثانویه تظاهر می کند. اگرچه این عارضه غالبا دائمی اســت، ولی ممکن اســت گذرا هم باشــد. علت اصلی این بیماری ناشناخته است، ولی نقش عواملی مانند عوامل ژنتیک، پرتوها، داروها، عفونت های ویروسی هم در آن