زایمان فیزیولوزیک فرآیندی است که ما سعی خواهیم کرد بدن را بطور طبیعی وآزادانه درجریان لیبر قرار دهیم تا کمترین مداخلات دارویی صورت گیرد.

.شعوربدن انسان  درکنار مراقبت ها وارزیابی های دقیق وبه موقع ما بخصوص در ساعات ابتدایی زایمان در پیشبرد این هدف کمک کننده می باشد.

شرکت مادران در کلاس های یوگا بارداری

وآموزش های مدیریت ذهن

به همراه دریافت خدمات عامل زایمان بطور one to one care برای طول لیبر وفرایند زایمان

به همراه حضور همسر {در صورت تمایل }

در تامین یک زایمان فیزیولوزیک زیبا مارا یاری خواهد کرد.